Niềm tin khỏi bệnh

Thà khơi ngọn đuốc dẫu tro tàn
Cổ vũ chơn thành tại thế gian
Để ánh dương thần soi nghĩa vạn
Cùng đêm nguyệt thánh phủ ân ngàn
Tình hoan hợp khiến mây sầu tản
Sẽ mắt trong ngời lệ khổ tan
Lỡ rủi trăm đường may thoát nạn
Niềm tin có được hảo tâm tràn!
Khơi ngọn đuốc dẫu tro tàn
Giữ chơn thành tại thế gian
Để dương thần soi nghĩa vạn
Cùng nguyệt thánh phủ ân ngàn
Tình hoan hợp mây sầu tản
Mắt trong ngời lệ khổ tan
Rủi trăm đường may thoát nạn
Niềm tin có, hảo tâm tràn.

Đạo nghĩa mình qua đức chẳng tàn
Lương nhờ chữ phúc cảnh nào gian
Lòng xem sáng rực như trời nắng
Trí được thanh cao tựa gió ngàn
Quyết liệt đương đầu căn bệnh tới
Anh hùng đối mặt chứng này tan
Thầy hay thuốc tốt mình qua hạn
Bước tiếp đường thơ giọng phú tràn