Tào tháo và bài học thất bại

Khóc cái, đường nam nhi là một hổ tướng, .đã không phải là con trỏ, thắng như bình thường của nhà binh.Hứa Chử à! Hãy đánh trống thăng trướng ….
Các điều kiện cũng được thế này.
Y sĩ, người bệnh càng nhiều càng tốt, y thuật càng cao minh.Đổi ngược lại mà nói người nào muốn chết càng nhiều, y càng cao minh.Các cơ hội nếu như không trải qua những sai lầm sao mà biết như thế any victory, the first time before ever never, tướng ít nhất có thắng số thắng.Chỉ có thắng mà không thắng, thắng không kiêu dũng, rốt cuộc thắng lợi cuối cùng.83 vạn đại chinh chinh chinh nam của chúng ta để thua Tôn-Lưu 5,6 vạn quân.Tại sao?

Táo và bài học failed
Táo và bài học failed

Ta thấy nguyên bản cơ bản nhất.Đó là năm gần đây, chúng ta đã thắng quá nhiều. Kính viễn vọng, văn võ thường, ngay cả khi ta còn, ngay đến 1 khổ nhục nhỏ nhoi, cũng can not get out to the end of the end of the hỏa lực. Do not know it we arrived to be done, guessing, failure to be better, thất bại làm ta làm thành công, thất bại Failed to we know how to be used for failure, help to you will be it.

>>> Xem thêm:  Trọng lượng của não liên quan đến động lực không?

1 người muốn thành công, phải đứng dậy hết, đánh dấu vào bất cứ trường hợp nào muốn chiến thắng cũng phải báo động ở Xích Bích, nhưng chúng tôi vẫn chưa bị thương, thiên hạ quận. Chúng ta đang nắm trong tay.Thanh … U…4 Châu Kiên trì mã nguồn của chúng ta, dân kho thóc, hơn nhiều lần với Tôn Quyền và Lưu Bị.Trò lại ở Hứa Xương, chúng ta đang nắm in tay.

Ngược lại Tôn Quyền và Lưu Bị không có gì cả.Khi mà nguy hiểm chúng sẽ thành 1 đội, cùng với đối thủ ta, nhưng các trận đấu sẽ tự đấu tranh với nhau, sẽ là thời cơ chúng ta !!!!